Installation view of KABLUSIAK’s “ublaak tikiyuak”